De en fr nl
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN  De


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


De hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht en beheersen elke verkoop en levering. Zij primeren boven alle algemene verkoop- en aankoopvoorwaarden, vervat in brieven, bestelbons en alle andere briefwisseling van de koper, behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding, dat nochtans slechts kan gelden voor één transactie, tenzij anders contrac­tueel door beide partijen overeengekomen.

A. De aanbieding

  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er uitdrukke­lijk een optie in wordt vermeld.
  2. Eventuele leveringstermijnen gelden slechts als aanwij­zing en houden geen verbintenis in.

B. Overeenkomst

De koper is door zijn opdracht gebonden. Geen enkele bestel­ling ontvangen en aanvaard door onze firma kan vernietigd worden, tenzij met onze schriftelijke instemming, bij gebreke waarvan een forfaitaire schadevergoeding van 25 % zal ver­schuldigd zijn, onverminderd het recht van de verkoper zijn werkelijke schade te bewijzen.
Wijzigingen in de opdracht nadat de overeenkomst is tot stand gekomen dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden meegedeeld, die vervolgens een aangepaste offerte kan uitbrengen dan wel de opdacht weigeren.

C. Levering, keuring, eigendomsoverdracht

  1. Laattijdige of uitgestelde levering geven geen aanleiding tot verbreking van de overeenkomst, noch tot schadevergoeding of intresten.
  2. Overmacht (oorlog, regenweer, vorst, sneeuw, stakingen, gebrek aan grondstoffen...) ontslaat de verkoper van elke verantwoordelijkheid be­treffende de volbrenging van haar verplichtingen.
  3. Klachten omtrent de geleverde diensten of plaatsing dienen ons schriftelijk toe te komen binnen de 10 dagen na in ontvangstnamen.
  4. In afwijking van art. 1583 BW blijven de geleverde diensten en materialen eigendom van de verkoper tot de koopprijs ervan volledig werd vereffend. De koper draagt echter het risico vanaf de levering of plaatsing.
  5. De verkoper is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en de verschuldigde schadevergoeding kan maximaal het bedrag belopen van de ter zake verzonden facturen.

D. Betalingsvoorwaarden

  1. Al deze leveringen dienen contant betaald te worden, behoudens afwijkend schriftelijk beding van onzentwege. De uitgifte van wissels maakt geen novatie uit.
  2. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechts­wege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1 % per maand verschuldigd. Bovendien dient in dit geval van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding betaald van 10 %.
  3. Het niet betalen van een of meerdere facturen op de vervaldag maakt tevens alles wat nog verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

E. Geschillen

Alle voorkomende betwistingen worden voorgelegd aan de recht­banken van Hasselt die alleen, en in alle gevallen, bevoegd zijn er kennis van te nemen.


© 2020 PlusFakt